فرم ها و اطلاعات آموزشی

برای دریافت فرم اعلام نمره به لینک فرم های اعلام نمره مراجعه فرمایید

فرمت گزارش

نمودار گردش

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

فرم شماره 5

فرم شماره 6

برای دریافت فرم اعلام نمره به لینک فرم های اعلام نمره مراجعه فرمایید

فرم موضوع

گزارش پیشرفت

نمودار گزارش

صفحه چینی پایان نامه 1394

صفحه چینی پایان نامه 1394

 گروه آموزشی برق :

              کاردانی ناپیوسته کاردان فنی برق-الکترونیک

              کاردانی پیوسته الکترونیک-الکترونیک عمومی

              کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-برق صنعتی

              کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی

              کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

              کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

              کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزاردقیق

              کارشناسی پیوسته مهندسی برق

 

گروه آموزشی کامپیوتر:

              کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

              کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر

              کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

              کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات

              کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر

              کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 

گروه آموزشی فناوری اطلاعات :

              علمی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

               کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

گروه معماری:

             کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری-معماری